Co może prywatny detektyw?

5 min read

Co może prywatny detektyw? Detektywi są dobrzy nie tylko w sprawach dotyczących zaginięć, spraw karnych i rodzinnych. Często pełnią rolę agencji wywiadu gospodarczego Co robi detektyw zgodnie z prawem? Odpowiedź zawiera Ustawa regulująca pracę detektywa, czyli ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. O usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 273 z późn. Zm.). Mówi się, że usługa detektywistyczna to nic innego jak zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o ludziach, przedmiotach i zdarzeniach.

Detektyw pracuje na zlecenie klienta. Prawo stanowi również, że działalność detektywów, niezależnie od ich formy i zakresu, nie może wchodzić na obszary zastrzeżone przez organy i agencje państwowe (np. Policja, prokuratura, służby specjalne, wywiad podatkowy itp.).

Usługi detektywistyczne – poszukiwanie zaginionych

W czym więc specjalizuje się prywatny detektyw? Zasadniczo są to sprawy prywatne lub gospodarcze. W sprawach z udziałem osób prywatnych praca detektywa obejmuje odnajdywanie osób zaginionych lub ukrywających się. Detektywi gospodarczy, którzy często pracują w agencjach wywiadu gospodarczego, sprawdzają zdolność kredytową wykonawcy, zdolność wykonawcy do zapłaty lub szukają aktywów, które mogą spełnić wymagania wierzycieli klienta. Jeśli firma ubezpieczeniowa podejrzewa, że zgłoszona szkoda nie odpowiada szkodzie rzeczywistej, możesz skorzystać z usług detektywa. Z kolei firma powierzy śledczym prowadzenie spraw związanych z nielegalnym używaniem nazw handlowych lub znaków towarowych. Na przykład w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji mogą być również potrzebni detektywi.

Prywatny detektyw – licencja

Służba śledcza jest działalnością gospodarczą i jak każda inna działalność podlega ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W rejestrze działalności detektywa należy wpisać wpis. Każda firma detektywistyczna musi również posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zagraniczni detektywi mogą tymczasowo pracować na terytorium Polski, ale muszą zgłosić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Każdy, kto podaje się za detektywa, musi posiadać ważną licencję wydaną przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Każdy, kto uzyska licencję detektywa, musi spełnić wiele wymagań. Środki te obejmują: pozytywną opinię komendanta straży, dobrą karalność za umyślne przestępstwa, wiek co najmniej 21 lat, wykształcenie średnie i wystarczającą zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoba posiadająca licencję detektywa nie może zostać ukarana przed uzyskaniem licencji w następujących aspektach: policja, sądy, agencje wojskowe i tym podobne w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o licencję.

Prawo zastrzega tytuł „Detektyw” tylko dla tych, którzy mają taką licencję. Ponadto detektywi wykonując czynności muszą okazać zezwolenie, na podstawie którego możemy wpisać imię i nazwisko oraz organ, który wydał zezwolenie. Każdy detektyw musi przechodzić regularne badania psychologiczne i lekarskie. W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko detektywowi, który popełnił przestępstwo intelektualne, właściwy komendant województwa zawiesza mu licencję. Jeśli detektyw zostanie skazany w tej sytuacji, jego licencja zostanie cofnięta.

Agencja detektywistyczna

Co może prywatny detektyw?
Co może prywatny detektyw?

Podstawowym krokiem w znalezieniu detektywa jest nie tylko sprawdzenie jego opinii, ale także sprawdzenie, czy posiada licencję. Publiczny rejestr detektywów prowadzi Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którym możemy uzyskać informacje, czy dana osoba posiada licencję detektywa. Pomocne może też być Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów. Warto pamiętać, że detektywom obowiązuje prawny zakaz korzystania ze środków technicznych i operacji oraz metod rozpoznawczych i czynności zastrzeżonych dla policji i służb specjalnych. W listopadzie 2013 roku, Sąd Najwyższy orzekł, że ta metoda pozyskiwania informacji zabroniona przez detektywów obejmuje między innymi: lokalizatory GPS. Jeśli korzystamy z usług detektywa, mamy prawo żądać, aby jego zachowanie było etyczne, lojalne wobec nas i zgodne z prawem. Co ważne, „Ustawa o usługach detektywistycznych” stanowi, że firmy świadczące takie usługi są zobowiązane do utrzymywania z klientami pisemnych umów o świadczenie usług detektywistycznych. Jeżeli podpiszemy umowę o świadczenie usług z detektywem w sprawie dotyczącej postępowania karnego (lub przestępstwa kryminalnego lub finansowego), detektyw ma prawny obowiązek poinformowania biura obsługi sprawy o tej umowie. Warto zaznaczyć, że detektywów obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego po zakończeniu sprawy zebrane dane osobowe, których klient nie otrzymał, zostaną zniszczone. Jeżeli detektyw wyrządził szkodę w toku swoich czynności, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli jednak przekaże nam fałszywe informacje, możemy dochodzić naszych praw na drodze postępowania cywilnego. Detektywi mają prawo do zachowania w tajemnicy źródła jego informacji oraz stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z „Kodeksem postępowania karnego” ten wymóg poufności może zostać zwolniony. Jako klient usług detektywistycznych otrzymamy pisemny raport po zakończeniu sprawy. Zawiera opis przedmiotu sprawy, zakres i przebieg działań detektywa oraz opis faktów ustalonych przez detektywa. Otrzymamy również załącznik do raportów – materiałów zebranych przez detektywów, które rejestrują znane fakty (takie jak zdjęcia, filmy, przedmioty itp.).

You May Also Like

More From Author