Jak uzyskać rozwód?

6 min read

Jak uzyskać rozwód? Zawierając małżeństwo, małżonkowie mają nadzieję, że będzie ono zgodne i trwałe. Często jednak życie weryfikuje życzenia i zdarza się, że oboje lub jedno z małżonków przestaje widzieć możliwość dalszego trwania w związku. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem może się okazać rozwód, który choć bolesny, pozwala zamknąć pewien etap życia i otworzyć się na nowe możliwości.

Aby  jednak sąd mógł rozwiązać małżeństwo w postępowaniu rozwodowym, konieczne jest wystąpienie pewnych określonych przesłanek. Jak przygotować się do procedury sądowej i jak uzyskać rozwód?

Procedura rozwodowa – samodzielnie czy z pomocą prawnika?

Wiele osób, decydujących się na rozwód, zastanawia się czy będzie w stanie przejść przez procedurę sądową samodzielnie. Wiadomo, że wynajęcie prawnika od rozwodów wiąże się z określonymi kosztami.  Z drugiej strony jest to rozwiązanie pozwalające uniknąć stresu i niepewności, związanych z samodzielnym przygotowywaniem pism procesowych czy przygotowaniem się do rozpraw sądowych.

W jakich sytuacjach kancelaria prawnicza od rozwodów może się okazać najlepszym rozwiązaniem? Na pewno wtedy, kiedy powód chce wnieść o rozwód z wyłącznej winy małżonka lub kiedy pozwany zdecydowanie nie godzi się na rozwiązanie małżeństwa. Lepiej skorzystać również z pomocy fachowców, jeśli w grę wchodzi podział znacznego majątku, a małżonkowie nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia, lub gdy toczą spory o opiekę nad dziećmi.

Wniesienie pozwu rozwodowego – gdzie i ile to kosztuje?

Procedurę rozwodową rozpoczyna wniesienie przez powoda pozwu o rozwód. Pozew taki można przygotować i wnieść osobiście, mogą też zrobić to w imieniu powoda adwokaci od rozwodów. Niezależnie od tego, kto zajmie się jego przygotowaniem, miejscem złożenia pozwu jest zawsze sąd okręgowy. Właściwość miejscową sądu dla spraw małżeńskich, w tym postępowań rozwodowych, określa się na podstawie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Jeśli oboje małżonkowie zmienili już miejsce zamieszkania, to sądem właściwym jest sąd okręgowy dla miejsca zamieszkania pozwanego – a gdy nie da się go ustalić, dla miejsca zamieszkania lub pobytu powoda. Złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej w wysokości 600 zł.  Jeśli powód nie jest w stanie wnieść opłaty bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej najbliższej rodziny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie z opłaty. Do wniosku dołączyć należy stosowne oświadczenie.
Pozew nie jest powództwem wzajemnym, czyli strona pozwana nie może złożyć własnego pozwu – przysługuje jej jednak prawo do odpowiedzi.                        

 Jakie są przesłanki do orzeczenia rozwodu?

Aby sąd orzekł rozwód, w pierwszej kolejności konieczne jest łączne wystąpienia dwóch pozytywnych przesłanek. Są nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza w praktyce? O zupełności rozkładu pożycia można mówić, jeśli więź uczuciowa, fizyczna oraz ekonomiczna pomiędzy małżonkami została zerwana. Jeśli małżonkowie deklarują, że nie łączy ich miłość, nie prowadzą współżycia i prowadzą odrębne gospodarstwa domowe, należy uznać, że nastąpił rozkład pożycia. Rozkład ten jest trwały, jeśli kierując się doświadczeniem życiowym sąd może przyjąć, że tej określonej sytuacji małżeńskiej nie ma już perspektyw na powrót małżonków do wspólnego życia.

W jakiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu?

Nawet jeśli trwały, całkowity rozkład pożycia małżeńskiego jest faktem, sąd może nie orzec rozwodu w  kilku przypadkach. Po pierwsze, rozwodu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie takie miałoby niekorzystny wpływ na dobro małoletnich dzieci małżonków. W sytuacji takiej sąd każdorazowo ustala czy dla dobra dzieci lepsze będzie utrzymanie małżeństwa, czy też atmosfera panująca w rodzinie (awantury, patologie, możliwość demoralizacji) sprawia, że rozwiązanie małżeństwa nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci.

Po drugie, rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli stałoby to w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Odwołanie do ogólnych zasad przyjętych w społeczeństwie w przypadku rozwodu oznacza, że rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli jedno z małżonków jest ciężko chore i w codziennym życiu wymaga pomocy drugiego.  Zasada ta jednak nie ma zastosowania w przypadku, gdy stan taki wynika z uzależnienia czy wyłącznej winy danej osoby. Dodatkowo, rozwód można orzec, jeśli chory lub niesamodzielny małżonek zgadza się na rozwód.

Uzyskanie rozwodu uniemożliwia również brak zgody pozwanego, o ile rozwód miałby zostać orzeczony z wyłącznej winy powoda.  Od reguły tej istnieje jednak wyjątek. Sąd może orzec rozwód, jeśli brak takiego orzeczenia  byłby niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Może się to zdarzyć, kiedy np. winny rozpadu związku małżonek założył nową rodzinę i ma z tego nieformalnego związku dzieci.

Jak przyspieszyć uzyskanie rozwodu?

Jak uzyskać rozwód?
Jak uzyskać rozwód?

Chcąc uzyskać rozwód jak najszybciej, warto skorzystać z pomocy kancelarii od rozwodów, która zajmie się wszelkimi sprawami formalnymi. Prawnicy przygotują pisma procesowe, przygotują klienta do rozprawy lub pomogą ustalić z drugim małżonkiem warunki podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Jeśli małżonkowie  dojdą do porozumienia we wszystkich kwestiach spornych przed rozprawą, postępowanie sądowe będzie trwało znacznie krócej i pozwoli oszczędzić obu stronom stresu. Jeśli jednak jednej ze stron zależy na wyłącznym uznaniu winy małżonka, należy przygotować się na znacznie dłuższa procedurę, wymagającą zgromadzenia dowodów i przesłuchań świadków.

You May Also Like

More From Author