Badania geotechniczne kto wykonuje?

5 min read

Badania geotechniczne kto wykonuje? Aby właściwie zaprojektować i zbudować fundament domu, należy zapoznać się z gruntem na działce, którą zamierzasz wykorzystać pod budowę. Dlatego należy przeprowadzić badania geologiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania geotechniczne są obowiązkowe od kilku lat. W celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża użytego pod inwestycję przeprowadza się badania geotechniczne.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zaprojektowania budynku oraz doboru rodzaju materiału izolacyjnego, typu przydomowa oczyszczalnia ścieków czy odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku na grunt. Badania geotechniczne pozwalają również uniknąć typowych problemów, które występują podczas użytkowania budynków, takich jak pęknięte ściany czy zawalone fundamenty.

Badanie geotechniczne – kiedy jest konieczne?

Badanie geotechniczne najlepiej przeprowadzić przed zakupem działki, ponieważ od wyniku zależy sposób budowy domu. W skrajnych przypadkach może się okazać, że w ogóle nie da się zbudować domu. Ostatni moment, w którym można przeprowadzić badania geotechniczne, powinien nastąpić przed rozpoczęciem budowy. Musimy pamiętać, że nie opłaca się budować piwnic na działkach o wysokim poziomie wód gruntowych. Orientacyjne dane o właściwościach gruntu można uzyskać od sąsiadów, którzy zbudowali domy. Przydatna jest również znajomość map geologicznych (jeśli takie mapy zostały przygotowane dla danego obszaru). Wskazówką do określenia typu terenu jest również roślinność występująca na działce.

Badanie geotechniczne – komu należy zlecić ich wykonanie?

Badania geotechniczne kto wykonuje?
Badania geotechniczne kto wykonuje?

Profesjonalne badania powinny być wykonane przez firmę geotechniczną. Prostym testem jest wywiercenie na działce kilku otworów, zwykle na głębokości 3-5 m. Na tej podstawie mogą być wymagane badania laboratoryjne w celu określenia przez inżyniera geotechnika warstwy gruntu, rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Do obowiązków inżyniera geotechnika należy przygotowanie dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja powinna zawierać: przykładową mapę oznaczoną miejscem badań, przekrój skały i gleby opisujący budowę geologiczną podłoża, informacje o poziomie wód gruntowych oraz sekcję tekstową zawierającą parametry gleby i skał, wnioski z przeprowadzonych badań. Jeśli budowa podłoża jest złożona, wymagana jest bardziej szczegółowa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Geologia złożowa firmy budzi ogromne zainteresowanie wśród osób poszukujących fachowców do wykonania badań geotechnicznych. Złoża dokumentacja powinna być wykonana przez specjalistów.

Kategorie badań geotechnicznych

Badania geotechniczne dzielą obiekty na trzy kategorie. Zgodnie z przepisami do pierwszej kategorii należą jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, mury oporowe i wykopy o maksymalnej wysokości 1,2 m oraz nasypy budowlane o maksymalnej wysokości 3 m. W takim przypadku prawo nakłada na inwestorów obowiązek przeprowadzenia badań gruntu i wód gruntowych przed rozpoczęciem budowy. Większość domów jednorodzinnych należy do pierwszej kategorii inżynierii geotechnicznej. Z kolei druga kategoria inżynierii geotechnicznej obejmuje obiekty realizowane w prostych i skomplikowanych warunkach gruntowych, takie jak słupy i filary mostów, kotwy gruntowe, zapory głębokie, mury i ściany oporowe podpierające grunt lub wodę oraz podłoże warstw głębokich. Przed rozpoczęciem budowy tych obiektów należy przeprowadzić ilościową i jakościową ocenę oraz analizę terenu. Trzecia kategoria obejmuje między innymi budynki wysokościowe, które budowane są w istniejącej już zabudowie miejskiej.

Istota badań geotechnicznych

Budowa bez badań geotechnicznych znacznie zwiększy ryzyko inwestycyjne, a potencjalny koszt takiego zaniedbania jest nieproporcjonalny do kosztu prowadzenia takich badań. W rzeczywistości małe obiekty rzadko są narażone na poważne katastrofy budowlane. Najczęstsze problemy związane są z przedostawaniem się wód gruntowych do piwnic i niższych kondygnacji, osiadaniem i pękaniem ścian i podłóg. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach dla zdrowia związanych z długotrwałym wpływem zanieczyszczeń na organizm, takich jak wdychanie lotnych chemikaliów, które mogą zanieczyścić glebę, czy spożywanie związków metali z produktów rolnych uprawianych na silnie zanieczyszczonych gruntach. Zmiany w przepisach budowlanych mogą zmusić architektów do przyjęcia nowego modelu współpracy z inżynierami geotechnicznymi i geologami kompetentnymi w badaniach gruntów. Należy zaznaczyć, że określenie modelu geologicznego, parametrów gruntu i dostosowanie ich do budowy obiektu należy do projektanta obiektu, a nie do geologa. Geolog górniczy nie zajmuje się tego typu pracami, gdyż geologia górnicza ma inny obszar działania.

Koszt badań geotechnicznych

Złoża badania wykonywane są przez wykwalifikowanego eksperta, który powinien również określić ryzyko zanieczyszczenia gleby. Koszt tego typu przeglądu to ok. 500-1000 zł. Na terenach poprzemysłowych lub w pobliżu działających obiektów przemysłowych konieczne jest przeprowadzenie badań chemicznych, których koszt waha się od 2 000 zł do 5 000 zł. Dopóki używany jest nowoczesny sprzęt, na miejscu można przeprowadzić badania fizyczne, które mogą nie tylko określić układ warstw gruntu, ale także określić jego parametry mechaniczne i odkształceniowe. Rezygnacja z zalecanych współczesnych badań (np. statycznych sond CPTU) na rzecz prostych i niestety wciąż popularnych odwiertów ślimakowych i sond dynamicznych może prowadzić do niemożności prawidłowego określenia parametrów gruntu i zwiększenia procesu użytkowania. Badania złóż firmy działają w oparciu o profesjonalny sprzęt.

You May Also Like

More From Author